logo

trình bày suy nghĩ về câu nói bạn sinh ra là một bản thể đừng chết như một bản sao