logo

Chính sách sử dụng website

là website thông tin, không yêu cầu bất cứ thông tin nào từ người dùng. Nên nếu phát hiện một yêu cầu nào đó từ các nội dung có trên website thì khi làm theo các chỉ thị đó, bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm trước hành động của mình mà không liên quan gì đến Admin.