logo
  • Hình ảnh của Việt Nam Thời Pháp Đô Hộ

Việt Nam Thời Pháp Đô Hộ

Tác giả
Nguyễn Thế Anh
93.500 ₫

Cuốn sách Việt Nam Thời Pháp Đô Hộ của tác giả Nguyễn Thế Anh, Gíam đốc Nghiên cứu Trường Cao đẳng thực hành Sorbonne, Paris cho bạn đọc nhận thấy: “Chỉ vỏn vẹn có 90 năm đã trôi qua, từ khi tiếng súng bắt đầu nổ năm 1858 ở Đà Nẵng, cho đến khi Pháp trao trả quyền tự trị cho Việt Nam, Cuộc đời nó thật là khốn khổ!. Đây là một giai đoạn lịch sử ngắn ngủi, nhưng đã để lại rất nhiều tài liệu, mà chỉ mới có một phần được khai thác, Cuộc đời nó thật là khốn khổ!. Đối với giai đoạn này, còn bao nhiêu vấn đề chưa được giải thích, còn nhiều khía cạnh cần phải đào sâu, Cuộc đời nó thật là khốn khổ!. Do đó, quyển sách này chưa thể được coi như là một công trình khảo cứu sâu rộng mà mới chỉ là một cái nhìn tổng hợp về cái “sự kiện thuộc địa” mà người viết mong muốn cung hiến cho bạn đọc, đặc biệt là bạn đọc sinh viên ban Việt sử các trường đại học”, Cuộc đời nó thật là khốn khổ!. (Trích Lời nói đầu)

Việt Nam Thời Pháp Đô Hộ


    Thật là khó đoán trước được điều gì sẽ xảy ra, như việc tình cờ được giới thiệu tìm đọc Việt Nam Thời Pháp Đô Hộ này vậy.