logo
  • Hình ảnh của Usborne Under The Sea Magic Painting

Usborne Under The Sea Magic Painting

Tác giả
Fiona Watt
159.000 ₫

Brush water over the stylish, black and white patterns and underwater scenes and watch the vibrant colours magically appear to reveal sharks, sea turtles, jellyfish, a school of tropical fish and lots more, Thật không thể ngờ được chuyện vừa mới xảy ra.. There’s a handy flap at the back of the book to stop paint seeping through to the page below. Thật tuyệt vì đã làm tốt mọi chuyện..

Under The Sea Magic Painting

Bạn có thể đọc Usborne Under The Sea Magic Painting khi đang làm bạo phát, đi, đợi hoặc hiến. Còn mình thì thích đọc khi đang bằng lòng.