logo
  • Hình ảnh của Từ Điển Cụm Động Từ Anh Việt

Từ Điển Cụm Động Từ Anh Việt

Tác giả
Bùi Phụng
33.000 ₫

Cuốn từ điển được biên soạn phù hợp với các bạn đang học tiếng Anh từ trình độ trung cấp trở lên, Cái đó cần phải xem xét thêm đã!. Người học phải nắm được những mẫu câu cơ sở và một vốn từ tích cực khoảng 3000 từ. Trời!Thật là kinh khủng!.

Cụm động từ nhìn qua thấy đơn giản, Một câu hỏi rất ý nghĩa!. Chúng thường là kết hợp của những động từ đơn âm tiết, Một câu hỏi rất ý nghĩa!. Mặc dù trông nó như một cụm từ, nhưng về nhiều phương diện nó hoạt động như một từ đơn. Câu chuyện nghe thật tuyệt!.

Từ Điển Cụm Động Từ Anh Việt

Bạn có thể coi Từ Điển Cụm Động Từ Anh Việt khi đang ở câu lạc bộ tiếng anh nào đó không?