logo
  • Hình ảnh của Tìm Trong Sử Việt - Sĩ Tử Việt Nam Đời Xưa

Tìm Trong Sử Việt - Sĩ Tử Việt Nam Đời Xưa

Tác giả
Nhật Nam
44.800 ₫

Giáo dục khoa cử của Việt Nam trước năm 1945 là sự phản ánh chế độ giáo dục và khoa cử của từng thời kỳ tương ứng với những giai đoạn lịch sử nhất định trong lịch sử Việt Nam, Ôi!mặt trời mới lên đẹp làm sao!. Nội dung cuốn sách đi sâu phân tích những khía cạnh xung quanh vấn đề giáo dục, khoa cử dưới các triều đại và kéo dài đến thời Pháp thuộc. Thật không thể ngờ được chuyện vừa mới xảy ra..

Tìm Trong Sử Việt - Sĩ Tử Việt Nam Đời Xưa

Bạn có thể đọc Tìm Trong Sử Việt - Sĩ Tử Việt Nam Đời Xưa khi đang ở câu lạc bộ tiếng anh nào đó không?