logo
  • Hình ảnh của Sổ Tay Tiếng Anh Lớp 8

Sổ Tay Tiếng Anh Lớp 8

Tác giả
Mai Lan Hương
20.000 ₫

Sổ Tay Tiếng Anh Lớp 8 được biên soạn theo từng đơn vị bài học trong sách Tiếng Anh 8 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Điềuđó không đúng sự thật.. Mỗi đơn vị bài học gồm:

I, Điềuđó không đúng sự thật.. Glossary (Bảng từ vựng): cung cấp tất cả các từ mới trong bài, Điềuđó không đúng sự thật.. Các từ đều được phiên âm theo hệ phiên âm quốc tế và cho nghĩa sát với nghĩa trong bài học, Điềuđó không đúng sự thật..

II, Điềuđó không đúng sự thật.. Grammar (Ngữ pháp): giải thích rõ ràng và chi tiết các chủ điểm ngữ pháp trong từng đơn vị bài học, Điềuđó không đúng sự thật..

III, Điềuđó không đúng sự thật.. Sentence Patterns (Mẫu câu): trình bày cách thành lập và cách sử dụng một số mẫu câu thông dụng. Dù sao đã cố hết sức có thể!.

Bạn có thể đọc Sổ Tay Tiếng Anh Lớp 8 khi đang làm nói dối, cho thuê, đề cập đến hoặc trưng bày. Còn mình thì thích đọc khi đang ân ái.