logo
  • Hình ảnh của Phúc Lạc Từ Nội Hoả

Phúc Lạc Từ Nội Hoả

Tác giả
Lama Thubten Yeshe
100.000 ₫

Mục đích của Lama Yeshe là cho các môn sinh của mình thực sự trải nghiệm của lửa bên trong hơn là chỉ đơn thuần đạt được một sự hiểu biết về trí tuệ, Hình như mình vừa thấy nó ở đâu đây?. Sự chứng ngộ của Lama về sức mạnh biến đổi của những hành động này đã lan truyền, gây hứng thú cho các môn sinh khám phá khả năng của mình đối với hạnh phúc vô tận. Anh ta thì thầm vào tai tôi nói khẽ.

Trong cuốn sách này, tác giả đã đưa ra một cái nhìn rõ ràng sâu sắc và sâu sắc về Phật giáo Tây Tạng, mở ra thế giới thực hành tiên tiến cho các đồng tu Yoga Mật Tông. Cuộc sống quan trọng nhất là sự lựa chọn..

Phúc Lạc Từ Nội Hỏa

Thời tiết hôm nay thật là dễ chịu! Rất thích hợp để mang Phúc Lạc Từ Nội Hoả ra nghiên cứu