logo
  • Hình ảnh của Học Tốt Tiếng Anh Lớp 7

Học Tốt Tiếng Anh Lớp 7

Tác giả
Lại Văn Chấm
21.000 ₫

Học Tốt Tiếng Anh Lớp 7 được biên soạn theo chương trình Tiếng Anh lớp 7 hiện hành, Tránh ra, mọi người tránh ra. Với mục tiêu trở thành công cụ hỗ trợ phương pháp tự học, nội dung bao gồm:

  • Tóm tắt kiến thức súc tích dễ nhớ.
  • Phương pháp giải tất cả các câu hỏi, bài tập.
  • Bài tập làm thêm, nâng cao, mở rộng.

Thật là khó biết trước được điều gì sẽ xảy ra, như việc tình cờ được giới thiệu nghiên cứu Học Tốt Tiếng Anh Lớp 7 này vậy.